هدایت قرآنی هدایت الهی است

حق تعالی در سورة بقره آیة 38 فرموده:
«هر کس پیرو و هدایت من باشد پس بر آنان نه خوفی است و نه اندوهی».
و در سورة طه آیة 123 فرموده:
«هر کس پیرو هدایت من بگردد نه گمراه می‌شود و نه بدبخت».
این آیات شامل همه کس می‌شود چه جاهل و چه عالم. و معلوم می‌شود که بدبختی و انحطاط مسلمین برای این است که تابع هدایت الهی و قرآنی نبوده‌اند. تمام مردم مکلفند که هدایت خود را از قرآن فراگیرند چنان که در عنوان ذیل آیات مربوطه ذکر خواهد شد. و رسول خدا فرمود: من طلب الهدایة من غیر القرآن أضله الله.