ایت الله کاشانی در میان عده ای از روحانیون و اعضای مجمع مسلمانان مجاهد - سال 1330

ایت الله کاشانی در میان عده ای از روحانیون و اعضای مجمع مسلمانان مجاهد - سال 1330