حضور اعضا و طرفداران جمعیت فدائیان اسلام بر سر مزار حسین امامی در ابن بابویه

حضور اعضا و طرفداران جمعیت فدائیان اسلام بر سر مزار حسین امامی در ابن بابویه در خرداد 1330 بعد از ازادی واحدی از زندان