نواب صفوی به همراه ایت الله کاشانی و عده ای از روحانیون و معتمدین تهران 1330

نواب صفوی به همراه ایت الله کاشانی و عده ای از روحانیون و معتمدین تهران 1330
به ترتیب از راست به چپ: 1- نواب صفوی 2- سید ابوالفضل برقعی 3- آیت الله کاشانی 4- شیخ عباسعلی اسلامی