آیت الله کاشانی به اتفاق نواب صفوی و چند تن از علما و جمعی از مردم نهران

آیت الله کاشانی به اتفاق نواب صفوی و چند تن از علما و جمعی از مردم نهران