سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 33 بار 1,353 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 26 بار 1,145 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 22 بار 1,038 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 22 بار 1,121 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 23 بار 1,164 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 31 بار 1,029 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 26 بار 1,117 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 25 بار 1,145 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 24 بار 1,077 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 31 بار 1,261 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 30 بار 2,873 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 31 بار 1,224 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 45 بار 1,297 بار
همزمانی محتوا