سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 24 بار 941 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 19 بار 837 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 14 بار 751 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 15 بار 784 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 15 بار 799 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 22 بار 759 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 16 بار 821 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 16 بار 840 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 16 بار 774 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 24 بار 889 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 21 بار 2,509 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 25 بار 953 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 35 بار 987 بار
همزمانی محتوا