سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 20 بار 661 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 14 بار 588 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 12 بار 494 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 13 بار 545 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 13 بار 539 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 20 بار 526 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 14 بار 569 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 14 بار 567 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 14 بار 520 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 21 بار 619 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 16 بار 2,214 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 23 بار 663 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 29 بار 660 بار
همزمانی محتوا