سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 32 بار 1,099 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 25 بار 943 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 21 بار 864 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 22 بار 915 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 21 بار 927 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 28 بار 860 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 22 بار 930 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 23 بار 962 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 23 بار 889 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 31 بار 1,004 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 28 بار 2,687 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 31 بار 1,048 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 42 بار 1,107 بار
همزمانی محتوا