سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 20 بار 635 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 14 بار 563 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 12 بار 469 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 13 بار 518 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 13 بار 511 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 20 بار 501 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 14 بار 537 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 14 بار 540 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 14 بار 497 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 21 بار 594 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 16 بار 2,187 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 23 بار 641 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 29 بار 635 بار
همزمانی محتوا