سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 24 بار 1,020 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 19 بار 882 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 14 بار 806 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 16 بار 851 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 15 بار 870 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 22 بار 806 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 16 بار 873 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 17 بار 904 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 17 بار 827 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 25 بار 945 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 22 بار 2,584 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 25 بار 999 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 35 بار 1,035 بار
همزمانی محتوا