سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 21 بار 852 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 15 بار 765 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 13 بار 668 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 14 بار 708 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 14 بار 710 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 21 بار 691 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 15 بار 751 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 15 بار 755 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 15 بار 698 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 22 بار 814 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 17 بار 2,409 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 24 بار 866 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 30 بار 898 بار
همزمانی محتوا