سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 38 بار 2,322 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 29 بار 2,049 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 25 بار 1,924 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 25 بار 1,995 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 26 بار 3,914 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 36 بار 4,322 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 30 بار 5,170 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 30 بار 5,078 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 29 بار 2,261 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 35 بار 2,206 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 34 بار 3,839 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 35 بار 2,112 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 51 بار 2,339 بار
همزمانی محتوا