سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 22 بار 875 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 16 بار 782 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 13 بار 698 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 14 بار 728 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 14 بار 734 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 21 بار 711 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 15 بار 775 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 15 بار 777 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 15 بار 717 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 22 بار 843 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 18 بار 2,434 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 24 بار 895 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 30 بار 927 بار
همزمانی محتوا