سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 36 بار 1,725 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 27 بار 1,468 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 23 بار 1,362 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 23 بار 1,454 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 24 بار 1,515 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 33 بار 1,370 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 27 بار 1,433 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 27 بار 1,494 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 26 بار 1,427 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 32 بار 1,640 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 31 بار 3,265 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 32 بار 1,543 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 48 بار 1,675 بار
همزمانی محتوا