سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 27 بار 1,069 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 20 بار 911 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 15 بار 837 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 17 بار 893 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 16 بار 903 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 23 بار 840 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 17 بار 905 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 18 بار 938 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 18 بار 864 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 26 بار 980 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 23 بار 2,642 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 26 بار 1,025 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 36 بار 1,074 بار
همزمانی محتوا