سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 55 بار 2,020 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 55 بار 2,785 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 81 بار 3,164 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 22 بار 2,096 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 38 بار 2,479 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 46 بار 2,808 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 24 بار 1,983 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 23 بار 2,019 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 21 بار 1,867 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 21 بار 2,187 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 28 بار 2,026 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 28 بار 2,008 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 26 بار 2,057 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 24 بار 1,909 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 24 بار 1,971 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 24 بار 1,864 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 21 بار 1,907 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 25 بار 1,996 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 26 بار 1,917 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 28 بار 2,025 بار
همزمانی محتوا