سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 28 بار 563 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 34 بار 753 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 62 بار 1,081 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 10 بار 562 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 21 بار 687 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 33 بار 846 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 11 بار 538 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 11 بار 548 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 11 بار 480 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 11 بار 509 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 6 بار 493 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 10 بار 487 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 11 بار 557 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 10 بار 506 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 9 بار 500 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 12 بار 462 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 9 بار 516 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 12 بار 526 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 11 بار 468 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 13 بار 524 بار
همزمانی محتوا