201. خبر پیدا شدن تخته‌ای از کشتی نوح در مسکو ساختگی بود

این خبر که با تردستی مخصوصی آن را خارجیان ساخته‌اند می‌رساند که دشمنان اسلام چگونه روایات و احادیث خلاف قرآن را در قدیم ساخته و در کتب فرقه‌های مختلف اسلام جا داده‌اند تا از ساده‌لوحی مسلمانانِ خوش باور بر ضرر اسلام و به نفع استعمارِمسلمین استفاده‌ها ببرند.

در مورد خبر پیدا شدن تخته‌ای از کشتی نوح که در آن اسم پنج تن‡ بوده و چندی پیش مجلّۀ مکتب اسلام تحقیق نکرده از قول سه نشریّة انگلیسی که نوشته بودند آن را از یک مجلۀ روسی بنام «اتفاد نیزوب» اقتباس کرد‌اند منتشر کرده چون در متن این خبر مطالبی برخلاف راهنمائی‌های قرآن مجید بود و معلوم بود که آن را برای تشدید دشمنی میان فرقه‌های اسلام ساخته‌اند و حتّی محل فرود آمدن کشتی نوح را بسیار دورتر از جائی که قرآن مجید ذکر فرموده (کوه جودی که در شمال شرقی سوریّه است) تعیین کرده بودند نویسندة ترجمه و تفسیر قرآن مجید در مجلّۀ هفتگی رنگین کمان در صدد تحقیق بر آمد و از طرف مجلۀ رنگین کمان به قسمت مطبوعاتی سفارت شوروی مراجعه شد و آنان پس از سؤال از مقامات مربوطه مسکو کتباً به مجلّه چنین پاسخ دادند:

  1- در موزة مسکو تخته‌ای از چوب متعلّق به کشتی نوح وجود ندارد.

  2- باستان‌شناسی شوروی به هیچ وجه به­کار در زمینةجستجوی بقایای کشتی نوح اشتغال ندارند.

  3- در شوروی مجلّه‌ای به­نام اتفادنیزوب هرگز چاپ نشده و نیز چاپ نمی‌شود.

(شرح مفصّل این موضوع در شمارة 26 مجلۀ رنگین کمان و به تاریخ 7 اردیبهشت سال 51 منتشر شده است)

تهران – صندوق پستی 1475/13

دکتر صادق تقوی

[رونوشت اعلامیّۀ یک برگی که در صفحۀ 983 از آن یادشده و درنسخۀ فارسی(که با تایپ آی. بی. ام تکثیر گردیده) تصویر آن موجود است. همچنین لازم به تذکّراست تصویری که به نقل ازمجلّۀ فارسی «درس‌هایی از مکتب اسلام» در صفحۀ 984 کتاب حاضر به­آن اشاره شده، در نسخۀ تایپ آی. بی. ام. فارسی قابل رؤیت است.]