173. باب سیرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر

در این باب چهار حدیث آمده که مجلسی حدیث اوّل را مجهول و حدیث دوّم را مورد اختلاف و روایت سوّم را مرسل و روایت چهارم را صحیح دانسته است. آقای بهبودی نیز حدیث چهارم را صحیح شمرده است. به نظر ما‌ روایت دوّم به سبب وجود «مُعَلَّی بن خُنَیس» ضعیف محسوب می‌شود. مشابه روایت سوّم در نهج البلاغه نیز آمده است. چون متن روایات با عقل و تعالیم اسلامی موافق است، لذا دربارة آنها به تفصیل سخن نمی‌گوییم.