167. باب أنَّ مُسْتَقَی العلم من بیت آل محمّد ‡

این باب دارای دو حدیث مجهول و ضعیف است که هر دو «محمّد باقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند.

مفهوم احادیث این باب همان مفهوم جملة «أهل البیت أدرى بما في البیت» و یا جملة «أهل مکّة أدرى بشعابها» است. ما نیز منکر این موضوع نیستیم لیکن می‌گوییم: چیز قابل توجّهی از معارف آن بزرگواران از «کافی» و بصائر الدّرجات» و نظایر اینها به دست نمی‌آید زیرا تردید نداریم که علوم آن بزرگواران متّخذ از قرآن و سنّت پیامبرص بوده و هیچ‌گاه مخالف قرآن نبوده است، امّا قسمت مهمّی از آنچه در «کافی» و نظایر آن دیده می‌شود موافق قرآن و سنّت پیامبرص نیست.