137. باب الإشارة والنّصّ علی أبي الحسن موسی

در این باب چهار حدیث آمده که مجلسی حدیث 1 و 2 را مجهول و 3 را ضعیف و سند اوّل حدیث 4 را ضعیف و سند دوّم آن­را موثّق شمرده، آقای بهبودی نیز هیچ­یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است.

مجلسی دربارة سند روایت اوّل می‌گوید: بعید است که خلَف سوّم حضرت سجّادu، یعنی نتیجة آن حضرت، مستقیماً از امام باقر حدیث نقل کند.

دو حدیث نخست می‌گویند: علیّ بن الحسینu هنگام وفات صندوق و کتب خود را به فرزندش حضرت باقرu سپرد. طبیعی است هر که می‌خواهد از دنیا برود کتب و صندوق و چیزهای مخصوص خود را به فرزندی که امین می‌داند می‌سپارد. امّا از این مطلب امامت منصوص مِن عندالله که مقصود کلینی است، استخراج نمی‌شود. علاوه بر این، پیامبر که سواد نداشت تا از کتاب استفاده کند. پس کتب مذکور چه کتبی بوده که در تاریخ هیچ کس از آنها خبر ندارد مگر چند راوی مجهول و ضعیف؟! همچنین رجوع شود به مطالبی که در باب 98 گفته‌ایم.

«وشّاء» که قبلاً با او آشنا شده‌ایم (ص 149) در دو حدیث أخیر این باب می‌گوید: یکی از فرزندان امام حسنu به یکی از کارگزاران عمر بن عبدالعزیز گفته است که دفتر موقوفات و صدقات پس از حضرت علی نزد امام حسن و پس از او نزد امام حسین و پس از او نزد حضرت سجّاد و پس از او نزد حضرت باقرـ عَلَیهِمُ السَّلام ـ بوده است. که این ادعا نیز مُثبِت امامت منصوص من عندالله نیست.