120. باب التّفویض إلی رسول اللهص و إلی الأئمّة‡ في أمر الدّین

کلّیة احادیث این باب را قبلاً پس از نقد روایات باب 22 کافی بررسی کرده‌ایم و در اینجا تکرار نمی‌کنیم. (رجوع کنید به کتاب حاضر صفحة 251 به بعد) فقط در اینجا یادآور می‌شویم که اگر امور شریعت به پیامبر واگذار شده بود ماجرای ازدواج پیامبر با همسر سابق «زید» وقوع نمی‌یافت (الأحزاب: 37) زیرا رسول اکرمص به این ازدواج راغب نبود.