111. باب لو لا أنّ الأئمّة ‡ یزدادون لَنَفِدَ ما عندهم

این باب مشتمل بر چهار حدیث است که مجلسی سند اوّل حدیث نخست را ضعیف و سند دوّم آن و همچنین سند روایت دوّم و سوّم را صحیح شمرده و حدیث چهارم را مرسل دانسته است. آقای بهبودی هیچ یک از احادیث این باب را صحیح ندانسته است. متن احادیث نیز جُز اِدّعا بر هیچ دلیل شرعی متّکی نیست.