70. کتاب الحجّه

     بدان که مفصّل‌ترین بخش از کتاب «اصول کافی»، «کتاب الحجّة» است که دارای 129 باب می‌باشد. آن قدر که کلینی به مسائل مربوط به «ولایت و امامت» پرداخته به مسائلی از قبیل توحید یا معاد یا نبوّت نپرداخته است!! امّا باید توجّه داشت که مفتضح‌ترین بخش از کتاب «کافی» همین «کتاب الحجّة» و سپس «روضة کافی» است. در سطور آینده ما به تحقیق در ابواب مختلف «کتاب الحجّه» می‌پرازیم. در این کتاب کلینی می‌کوشد با ذکر روایاتی که اغلب ضعیف و بی‌اعتباراند، مقصود خود را به خواننده بقبولاند و در این طریق ـ چنانکه خواهیم دید ـ از ذکر روایات ضدّ و نقیض و بدتر از آن، روایاتی که صریح در تحریف قرآن ـ و یا لاأقلّ موهم تحریف قرآن ـ است، ابایی ندارد!