68. باب حجج الله علی خلقه

کلینی در اینجا چهار حدیث آورده که به عنوان باب، مربوط نیست. آقای «بهبودی» حدیث اوّل و دوّم و سوّم را صحیح دانسته امّا مجلسی حدیث اوّل را ضعیف و دوّم و سوّم را مجهول و حدیث چهارم را «حسن موثّق» شمرده است. البته راوی روایت چهارم یعنی «حمزة بن الطّیّار» مجهول الحال است.

در حدیث دوّم آمده که از امام صادقu سؤال شد: آیا کسی که چیزی را نشناسد مسؤولیّتی دارد؟ آن حضرت پاسخ منفی داد. به عبارت دیگر، امام فرموده: «من لم یعرف شیئا فلا شيء علیه = کسی که چیزی را نشناسد، مسؤولیّتی بر او نیست» این حدیث ردّ می‌کند حدیثی را که وعّاظ غالباً بر سر منابر می‌گویند که: «مَن لم یعرف إمام زمانه مات میتة الجاهلیّة» بدین معنی که هر کس امام زمانش ـ مثلا امام جواد یا امام هادی یا..... ـ را نشناسد مانند مردم جاهلیّت از دنیا رفته است. و احادیث 11 و 12 باب 66 را نیز ردّ می‌کند.