65. باب الاستطاعة

این باب مشتمل بر چهار حدیث است که هر دو «محمّدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند.

* حدیث 1- به واسطة «علی بن محمّد القاسانی» که شیخ طوسی او را ضعیف دانسته و به واسطة «حسن بن محمّد» ضعیف است. متن حدیث اشکالی ندارد.

* حدیث 2- به واسطة «احمد بن محمّد» که از غُلاة است و به واسطة «علیّ بن الحکم» راوی قرآنِ دارای هفده هزار آیه، قابل اعتماد نیست. مجلسی نیز آن را مرسل دانسته است.

* حدیث 3- به سبب وجود «سهل بن زیاد» کذّاب و «احمد بن محمّد» غالی ضعیف است.

* حدیث 4- مجلسی آن را مرسل شمرده. یکی از رُوات آن موسوم به «حسین بن سعید» از غُلاة است.

با چنین اسنادی، نمی‌توان این روایات را به أئمّهu نسبت داد.