61. باب الابتلاء والاختبار

این باب دارای دو روایت است که هر دو «محمدباقر» هیچ یک را صحیح ندانسته‌اند، امّا مجلسی هر دو را «حسن» دانسته است. متن احادیث نیز بلااشکال و خوب است.