51. باب آخر وهو من الباب الأوّل إلا أنّ فیه زیادة وهو الفرق ما بین المعاني التي تحت أسماء الله وأسماء المخلوقین

 این باب دارای دو حدیث است که هر دو «محمّدباقر» هیچ یک از آن دو را صحیح ندانسته‌اند و به قول مجلسی اولی مجهول و دومی مرسل است. در حدیث نخست، هم‌راوی و هم امامی که از او نقل شده ناشناخته‌اند. معلوم نیست منظور ابوالحسن ثانی(= حضرت رضا) است یا ابوالحسن ثالث (= امام علی النقی).

شاید به جهت شباهت موضوع آن به روایت دوم که به امام رضاu منسوب است بتوان گفت: به احتمال قوی ابوالحسن ثانی منظور بوده است.

متن هر دو حدیث اشکالی ندارد ولی به جهت اشکال سند نمی‌توان به صدور آنها از امام مطمئن بود.