48. باب الإراده أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل

این باب مشتمل بر هفت حدیث است که مجلسی حدیث 1، 3 و 7 را صحیح و حدیث چهارم را حسن و آقای بهبودی احادیث 1، 3، 4 و 7 را صحیح شمرده است. به نظر ما حدیث هفتم که هر دو «محمد باقر» آن را صحیح دانسته‌اند به واسطة «احمد برقی» قابل اعتماد نیست.