46. باب صفات الذّات

این باب دارای شش حدیث است­که مجلسی حدیث دوم و چهارم و بهبودی حدیث دوم و سوم را صحیح دانسته است.

حدیث دوم این باب با وجود هشام بن سالم ـ راوی روایتی که می‌گوید: قرآن هفده هزار آیه داشته است ـ اعتبار چندانی ندارد. وی چنانکه در احادیث باب قبل آمده، قائل به جسم داشتن خداوند نیز هست!!