39. باب المعبود

این باب سه حدیث دارد که آقای بهبودی هیچ یک را صحیح ندانسته اما مجلسی حدیث اول و حدیث سوم را ـ علی رغم وجود «محمّد بن عیسی بن عُبَید»[1] در حدیث نخست ـ صحیح دانسته است! در حالی که به نظر ما هر دو حدیث به واسطة «علی بن ابراهیم» قائل به تحریف قرآن، بی‌اعتبار است. حدیث دوم این باب را کلینی یک بار دیگر به عنوان دوّمین حدیث باب 39 تکرار کرده است. متن احادیث ایرادی ندارد.[1]- او را در صفحه 215 همین کتاب معرفی کرده‌ایم.