38. باب أدنی المعرفة

این باب دارای سه حدیث است. آقای بهبودی هیچ یکی از احادیث این باب را نپذیرفته ولی مجلسی حدیث سوم را صحیح دانسته در حالی که یکی از راویانش «سَیف بن عَمِیرَه»[1] و راوی دیگرش فرد مجهولی به نام «ابراهیم بن عمر» است! متن احادیث اشکالی ندارد.[1]- برای آشنایی با او رجوع کنید به صفحه 99 کتاب حاضر.