23. باب من عمل بغیر علم

هر دو «محمّدباقر» هیچ یک از سه روایت این باب را صحیح ندانسته‌اند.