20. باب سؤال العام وتذاکره

در این باب 9 حدیث آمده است که مجلسی حدیث دوّم و چهارم و بهبودی فقط حدیث دوّم را صحیح دانسته است.

متن روایت پنجم به بعد بسیار خوب و کاملاً موافق تعالیم اسلام است.