17. باب حق العالم

این باب دارای یک حدیث مرسل است.