14. باب ثواب العالِم والمتعلِّم

در این باب شش حدیث آمده که مجلسی روایت دوّم و چهارم و استاد بهبودی فقط روایت دوّم را صحیح دانسته است. البتّه مجلسی در بارة دوّمین سند روایت اوّل می‌گوید: کمتر از صحیح نیست.

* حدیث 1- این حدیث به لحاظ متن همچون حدیث دوّم باب سوّم مخالف مذهب شیعه است زیرا علمای شیعه برای اینکه در موضوع «فدک» با سایر مسلمین اختلاف کنند، می‌گویند که حضرت فاطمة زهراء‘ از پدرش ارث می‌برد، چه دینار و درهم باشد و چه اثاث‌البیت و چه چیزهای دیگر. در حالی که این روایت برخلاف ادّعای آنان و مشابه حدیث دوم باب سوّم می‌گوید که انبیاء مال دنیا از جمله درهم و دینار ارث نمی‌گذارند. معلوم می‌شود چون این روایت مؤیّد ادّعای علمای ما نیست، به آن توجّه نکرده و به روی خود نمی‌آورند!

برای مزید اطّلاع خوانندگان عزیز، پس از معرّفی روایت دوّم این باب و قبل از پرداختن به باب ششم، مسألة فدک را به اجمال بیان می کنیم، إن شاء الله تعالی.

* حدیث 2- را هر دو «محمّد باقر» صحیح دانسته‌اند و متن آن نیز بسیار خوب و کاملاً موافق تعالیم اسلام عزیز است.