گفتگویی با حافظ

مختصری از کتاب

هیچ فردی نمی تواند شهرت دیوان حافظ در بین فارسی زبانان انکار نماید؛ حالا این شهرت بخاطر ابیات فصیح و بلیغ حافظ بوده، و یا اینکه پادشاهان و امرای که نام آنها در این دیوان آمده و مداحی شده اند در گسترش و تعمیم دیوان او نقش آفرینی کرده اند تا زبانزد مردم شده و شهرتی کسب کنند، و یا اینکه شخص حافظ با فکر اباحی که داشته عموم مردم را به معصیت و باده نوشی و گرفتن زلف یار دعوت نموده و مردم نیز با استدلال به ابیات و او خواندن آنها در مجالس و شب نشینی ها باعث تشهیر کتاب حافظ گشته اند... . بهر حال موضوعی است که واقع شده و مردم بدان مبتلا می باشند. علامه ابوالفضل برقعی قمی نیز این خطر را احساس کرده بود که دیوان حافظ سبب گسترش بیکاری و تعطیلی جامعه و رو آوردن به رباب و کباب و توهین به علم و علماء می شود؛ لهذا کتاب «حافظ شکن» را بطور رد بر دیوان حافظ سروده و جواب اشعار او را به شعر داده است و از حربة او بر ردش استفاده نموده است. مؤلف محترم درباره كتابش مي فرمايد: چنانچه از دیوان حافظ پیدا و آشکار است خود حافظ مردی بوده فاضل و دانشمند و در فن شعر و سجع و قافیه و زیباگوئی استاد بوده اما این استادی را در زینت دادن شهوات و موهومات و بدگوئی بمقدسات دینی معروف کرده، ما بشخص حافظ کاری نداریم بلکه بدیوان او نظر داریم دیوان او مجموعه‌ایست از عقائد جریة و اشاعرة قدیم و بی‌بندوباری و عشق و عاشقی و می‌خواری و مدح و تملق از درباریان و ستمگران و تحقر و تمسخر بقیامت و جنت کوثر و بدگوی بعضی و زهد و علم و دیانت و فکر و نظر و مملو است از خط و خال و قر و غمزة دلبر و یک شعر در ترویج عقل و غیرت و صنعت و نی ندارد کسانی که بهو و جنجال دلباخته شعر او شده باشد و مدعای ما را باور نکند یا بگوید ما کلمات او را نمی‌فهمیم کاری نداریم روی سخن با کسی است که استقلال فکری دارد و خود را نباخته و متأمل و تفکر خاص و فارسی را میفهمد مدعای ما این است که دیوان حافظ برای جامعه مضر است و موجب بی‌بندوباری و عقب‌ماندگی و ابزار دست اجانب و دشمنان استقلال است ما می‌گوئیم دیوان حافظ را بدون عصبیت و طرفداری بررسی کنید و تقلید و جنجال را کنار گذارید و با دقت دیوان حافظ شکن را نیز به بینید تا صدق گفتار ما روشن شود.