درسی از ولایت

اکنون اگر کسي بخواهد خرافات و تيرگي آنرا با هزاران دليل برطرف سازد امکان ندارد، زيرا خلافات و موهوماتي که در اسلام آورده شده موجب دکّانهاي پردرآمد شده و هر دکّاني هزاران متولّي دارد که اسلام را عوض کرده‌اند. بلکه بقول علي رضي الله عنه اسلام را مانند پوستين وارونه پوشانيده‌اند.