سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 41 بار 2,471 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 32 بار 2,195 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 28 بار 2,075 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 28 بار 2,147 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 29 بار 4,068 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 39 بار 4,471 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 33 بار 5,318 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 33 بار 5,222 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 32 بار 2,408 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 38 بار 2,354 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 37 بار 3,988 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 38 بار 2,261 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 54 بار 2,493 بار
همزمانی محتوا