سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
81 تفسیر سوره صافات (1) 31:36 36 بار 1,768 بار
82 تفسیر سوره صافات (2) 28:08 27 بار 1,503 بار
83 تفسیر سوره صافات (3) 3:28 23 بار 1,401 بار
84 تفسیر سوره صافات (4) 32:06 23 بار 1,489 بار
85 تفسیر سوره صافات (5) 31:55 24 بار 1,558 بار
86 تفسیر سوره سجده (1) 14:09 34 بار 1,406 بار
87 تفسیر سوره سجده (2) 31:08 28 بار 1,471 بار
88 تفسیر سوره یونس (1) 30:16 28 بار 1,529 بار
89 تفسیر سوره یونس (2) 25:54 27 بار 1,467 بار
90 تفسیر سوره مائده (1) 30:09 33 بار 1,687 بار
91 تفسیر سوره مائده (2) 29:26 32 بار 3,306 بار
92 تفسیر سوره مائده (3) 31:38 33 بار 1,582 بار
93 تفسیر سوره مائده (4) 24:42 49 بار 1,721 بار
همزمانی محتوا