سخنرانی ها

عنوان زمان پخش لینک دانلود
61 کفی بی فخراٌ أن أکون لک عبداٌ (2) 12:21 53 بار 1,607 بار
62 مذهب سازان دین را کنار گذاشته اند 11:20 53 بار 2,305 بار
63 معنای وهاب و یا وهابی چیست؟ 30:05 79 بار 2,645 بار
64 تفسیر آیاتی از سوره ص - ده صفت داوود علیه السلام 29:43 20 بار 1,675 بار
65 چرا منافقین این زمان بیشتر از زمان پیامیر هستند؟! 33:49 36 بار 2,014 بار
66 آیا امام جزء دین است و یا تابع دین؟! 30:55 44 بار 2,332 بار
67 تفسیر سوره ذاریات (1) 46:57 22 بار 1,527 بار
68 تفسیر سوره ذاریات (2) 50:21 21 بار 1,543 بار
69 تفسیر سوره زخرف (1) 22:57 19 بار 1,457 بار
70 تفسیر سوره زخرف (2) 30:31 19 بار 1,580 بار
71 تفسیر سوره زمر (1) 31:16 26 بار 1,564 بار
72 تفسیر سوره زمر (2) 31:29 26 بار 1,571 بار
73 تفسیر سوره زمر (3) 30:59 24 بار 1,602 بار
74 تفسیر سوره زمر (4) 25:43 22 بار 1,462 بار
75 تفسیر سوره زمر (5) 29:59 22 بار 1,512 بار
76 تفسیر سوره زمر (6) 19:13 22 بار 1,393 بار
77 تفسیر سوره زمر (7) 30:56 19 بار 1,472 بار
78 تفسیر سوره زمر (8) 30:01 23 بار 1,548 بار
79 تفسیر سوره زمر (9) 30:33 24 بار 1,470 بار
80 تفسیر سوره زمر (10) 30:21 26 بار 1,596 بار
همزمانی محتوا